ยินดีต้อนรับ WELCOME

นโยบาย

วิสัยทัศน์

  • เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนอำเภอบ้านฉางอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

Administrative

Sentiments two occasional affronting solicitude travelling and one contrasted. Fortune day out married parties.

พันธกิจ

Marketing

Sentiments two occasional affronting solicitude travelling and one contrasted. Fortune day out married parties.

ค่านิยม

Planning

Sentiments two occasional affronting solicitude travelling and one contrasted. Fortune day out married parties.